Så listar du referenser i ditt CV
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 7 maj 2024

Hur Skriver Man Referenser i CV

Måste man ha referenser i CV? Detta är en vanlig fråga och hur det ligger till med den saken utvecklar vi i denna artikel. Vi kommer att diskutera vad som utmärker en (bra) referens, hur du handplockar dem samt hur du anger referenser i ditt CV – och när. För det är lika viktigt att veta när du bör avstå från att lista referenser i ditt CV och räcker med kort standardhänvisning

Vikten av referenser i ett CV 

En referens är en person med god kännedom om dina yrkesmässiga förmågor och som trovärdig tredje part kan besvara frågor kring din yrkeskompetens. Referenser är förtroendefulla personer som exempelvis kan vittna om hur du fungerat i olika roller och hur du hanterat utmaningar. Referenser ska alltid skräddarsys för varje unik tjänst du söker, och det ska vara någon som vet din kapacitet och kan tala väl om dig.

En referens ska vidare vara beredd på att bli kontaktad av rekryteraren och besvara frågor kring dig; frågor som inte sällan uppkommer efter din första arbetsintervju. 

I Sverige är konventionen att inte inkludera referenser direkt i sitt CV det mest vanliga. Oftast lämnas bara en hänvisning av typen "Referenser lämnas på begäran". Istället flyttas rutinen att kolla referenser till ett senare skede i rekryteringsprocessen, där kandidater som bjudits in till intervju därefter blir ombedda att presentera sina referenser.Detta är dock inte alltid rutinen. I vissa fall efterfrågas referenser redan i platsannonsen och då bör du givetvis presentera dem med kontaktuppgifter i ditt CV. Värt att påminna om är att vid internationella ansökningar där ett engelskt CV är standard så ska alltid referenser listas i CV under en egen rubrik.

Så listas referenser i ditt CV

Står det angivet i platsannonsen att de vill se referenser i ditt CV så ska du givetvis följa anvisning. Du placerar dem under separat rubrik, Referenser, i slutet av ditt CV. En bra referens är någon som känner dig väl, helst genom professionella sammanhang. Undvik därför att låta nära vänner och familj representera dig som referens i ditt CV.

Antal referenser i CV

Det är vanligt att ange tre till fem referenser i ett CV. Välj noggrant ut personer som kan ge en rättvis och balanserad bedömning av dina arbetsprestationer och professionella egenskaper. Att inkludera för många referenser kan överbelasta arbetsgivaren och ta upp onödig plats i ditt CV, dessutom kan det bli referenser som inte är av tillräckligt hög kvalitet. Å andra sidan kan för få referenser skicka signalen att du inte har tillräckligt med personer som kan intyga din kompetens. Riktmärket är att alltid fokusera på kvalitet snarare än kvantitet när du väljer dina referenser och se till att de är relevanta för den position du söker.

Så presenteras referenser i CV 

När du presenterar dina referenser i ditt CV är det viktigt att göra det på ett tydligt och professionellt sätt. Varje referens bör inkludera deras fullständiga namn, befattning, arbetsplats, kontaktinformation och yrkesmässiga förhållandet till dig. Det är avgörande att ge korrekt och aktuell kontaktinformation för varje referens för att underlätta för arbetsgivaren att kunna kontakta dem vid behov. Att använda en tydlig och enhetlig formatering för varje referens kan också göra ditt CV mer överskådligt. Våra CV-mallar hjälper dig givetvis utforma avsnittet på ett professionellt sätt.

Så förbereder du dina referenser i CV 

Innan du inkluderar referenser i ditt CV är det viktigt att förbereda dem. Kontakta dina referenser i förväg för att få deras tillåtelse och informera dem om vilka typer av jobb du söker. Ge dem även en detaljerad och uppdaterad översikt över dina prestationer och erfarenheter så att de kan ge en mer målinriktad och relevant rekommendation. Genom att förbereda dina referenser på detta sätt ökar du chanserna att arbetsgivaren får en positiv och informativ bild av din kompetens och lämplighet för den aktuella positionen. Exempel på vanliga frågor som en referent kan möta är:

  • Vilken arbetsrelation hade du och kandidaten?
  • Hur upplevde du samarbetet?
  • Hur ser du på kvaliteten på kandidatens arbete?’
  • Kan du ge exempel på  kandidatens styrkor och svagheter?
  • Hur fungerade kandidaten socialt på arbetsplatsen?
Glöm inte att uppdatera personer som vid tidigare jobbansökan agerat referens om du återigen söker jobb och på nytt listar dem i ditt CV.

 Exempel på användbara referenser

Du ska alltid skräddarsy referenser för att matcha just den tjänst du söker och de krav som ställs. Det handlar om att handplocka rätt person/personer som kan styrka de meriter du behöver visa upp.

Detta kännetecknar bra referenser

Bra referenser är personer som inte bara känner dig väl utan också kan ge en objektiv bedömning av dina färdigheter och arbetsprestationer. De bör kunna kommunicera tydligt och positivt om dina förmågor och hur de relaterar till den aktuella positionen. Det är även viktigt att de har en god kännedom om din arbetsbakgrund och erfarenheter för att kunna ge relevanta exempel och rekommendationer.

OIika typer av referenser 

Referenser kan komma från olika delar av ditt liv och karriär. Det kan inkludera tidigare arbetsgivare, handledare, kollegor men även lärare eller mentorer. Varje typ av referens kan erbjuda unika insikter och perspektiv på dina färdigheter och arbetsprestationer. Tidigare arbetsgivare och handledare kan ge specifika exempel på din arbetsmoral och prestationer, medan kollegor kan belysa din förmåga att samarbeta och bidra till ett team. Lärare och mentorer kan ge insikter om dina akademiska prestationer och personliga egenskaper som är relevanta för den aktuella positionen. Att välja ut en god mix av olika typer av referenser kan ge en mångfacetterad och väl avvägd bild av din kompetens.

Lista referenser i CV: bra grepp och fallgropar 

Det finns en rad vanliga misstag när det kommer till referenser i CV. Vi inleder med bra åtgärder:

Bra grepp för referenser i CV

När du inkluderar referenser i ditt CV, se till att presentera fullständigt namn för varje referens tillsammans med deras titel och arbetsplats. Det är också viktigt att inkludera deras kontaktinformation så att arbetsgivaren enkelt kan nå dem. Innan du listar dem, se till att du har inhämtat tillstånd från varje referens för att undvika eventuella missförstånd eller negativa situationer.

Fallgropar för referenser i CV 

En fallgrop är att lista referenser i ditt CV när det inte behövs. Du ska vanligtvis bara presentera referenser i CV om det efterfrågas. Annars räcker på sin höjd med standardfrasen att ”referenser finns och lämnas vid begäran”. När du listar referenser i ditt CV: undvik att inkludera personer som inte är bekanta med ditt arbete eller som inte är villiga att ge en positiv rekommendation. Det är också viktigt att se till att dina referenser är tillgängliga för att bli kontaktade av potentiella arbetsgivare. Att lista referenser som inte kan kontaktas kan skapa tvivel kring din ärlighet och pålitlighet som kandidat. Se till att välja referenser noggrant för att säkerställa att de kan ge en gynnsam bedömning av dina kvalifikationer och arbetsprestationer. Att missa att informera dina referenser att du är igång med jobbsökning är också ett misstag som kan skapa förvirring och ge en negativ bild av dig.

Expertråd:

Skräddarsy alltid referenser för varje tjänst du söker. Välj personer som kan stärka de specifika meriter som efterfrågas för just denna tjänst. Prioritera relevans och se över personer från ditt nätverk och välj referenser med rätt branschkunskap. Deras insikter kan lyfta fram dina professionella förmågor och öka din trovärdighet som kandidat för den aktuella positionen.

Sammanfattning och slutsats kring referenser i CV

I ett svenskt CV är det mest vanliga att inte lista referenser direkt, utan istället ange att de finns tillgängliga på begäran. Trots detta är referenserna en ovärderlig tillgång i allt ditt jobbsökande och bör behandlas med största allvar och respekt. I engelska CV är det tvärtom närmast obligatoriskt att ditt CV avslutas med ett avsnitt som presenterar dina referenser.

Så oavsett om dina referenser listas i ditt CV eller inte så bör du se dem som en viktig del i ditt yrkesliv. De är personer i ditt professionella nätverk som är värdefulla nyckelpersoner som kan ge dig betydelsefullt stöd i din karriär. Utöver att du kan hänvisa till dem personligen kan du även överväga att säkra skriftliga betyg från dina referenser, något som i vissa fall kan komplettera ditt CV på ett fördelaktigt sätt.

På CV.se finns användbara verktyg som i varje fall ger dig god vägledning till hur du hanterar referenser i ditt CV, oavsett om du presenterar dem där i person eller inte.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV