Villkor

Villkoren ändrades senast den 18 april 2020.

CV.se kommer till dig av företaget Resumedia BV. Följande villkor är kopplade till användning av CV.se. Genom att använda CV.se godkänner du detta.

Avvikelser från eller tillägg till dessa användarvillkor är endast bindande om de har accepterats skriftligen av CV.se.

Artikel 1. Användning av CV.se

1.1. Via CV.se kan du generera, ändra, ladda ner och skicka CV och ansökningsbrev mot en avgift. Dessutom kan du se relevanta lediga platser och få dem skickade till dig baserat på CV -matchningen.

1.2. Efter att du har skapat ett CV har du automatiskt skapat ett konto. När din registrering har slutförts och kontot har aktiverats av CV.se kan du logga in direkt på ditt konto och fortsätta använda CV.se.

1.3. Du måste skydda åtkomsten till ditt konto från obehöriga med hjälp av ett användarnamn och lösenord. I synnerhet måste du hålla lösenordet strikt konfidentiellt. CV.se kan anta att allt från ditt konto efter att du loggat in med ditt användarnamn och lösenord sker under din ledning och övervakning. Du är därför ansvarig för alla dessa åtgärder, såvida du inte har rapporterat till CV.se att någon annan känner till ditt lösenord.

1.4. Med CV.se behandlas dina personuppgifter. Se sekretesspolicyn för Resumedia BV för mer information.

Artikel 2. Användningsregler

2.1. Konton är personliga och kan inte överföras.

2.2. Det är förbjudet att använda CV.se för åtgärder som strider mot nationella eller internationella tillämpliga lagar och förordningar. Detta inkluderar, men är uttryckligen inte begränsat till, lagring eller distribution via CV.se av information som är förtalande, ärekränkande eller rasistisk och överföring av oönskade meddelanden.

2.3. Om CV.se upptäcker att du bryter mot ovanstående villkor, eller får ett klagomål om detta, kan CV.se ingripa själv för att avsluta överträdelsen. Vid överträdelse av bestämmelserna i 2.1 kommer kontot i alla fall att stängas och raderas.

2.4. Om det enligt CV.se uppfattning uppstår hinder, skada eller annan fara för funktionen av datasystemen eller nätverket för CV.se eller tredje part och/eller tjänsterna via internet, särskilt på grund av överdriven sändning av e-post eller annan information, läckage av personuppgifter eller aktiviteter av virus, trojaner och liknande programvara, har CV.se rätt att vidta alla åtgärder som den anser rimligen nödvändiga för att avvärja eller förhindra denna fara.

2.5. CV.se har alltid rätt att anmäla brott som har fastställts.

2.6. CV.se kan återställa skadan till följd av brott mot dessa uppföranderegler från dig. Du gottgör CV.se för alla krav från tredje part i samband med information som läggs ut av dig.

2.7. Du är ensam ansvarig för alla frågor du ordnar online med CV.se, inklusive, men inte begränsat till, att generera ditt CV, förbereda ett personligt brev och skicka det.

Artikel 3. Tillgänglighet och underhåll

3.1. CV.se gör allt för att försöka, men kan inte garantera att CV.se kommer att vara tillgänglig hela tiden.

3.2. CV.se upprätthåller aktivt CV.se. Underhåll kan ske när som helst, även om det kan leda till en begränsning av tillgängligheten. Underhåll meddelas i förväg om möjligt.

3.3. CV.se kan ibland ändra funktionssökande för CV.se. Din feedback och förslag är välkomna, men i slutändan bestämmer CV.se själv vilka justeringar den kommer att göra eller inte.

Artikel 4. Immaterialrätt

4.1. CV.se, CV -mallar, ansökningsbrev, tillhörande programvara samt all information och bilder på webbplatsen är CV.se eller dess licensgivares immateriella egendom. Dessa får inte kopieras eller användas på något sätt utan separat skriftligt tillstånd från CV.se, förutom där det är tillåtet enligt lag.

4.2. Information som du publicerar eller lagrar via CV.se, till exempel texten i ditt CV eller ditt passfoto, är och förblir din egendom (eller dina leverantörers). Jobbsökande har en begränsad rätt att använda denna information för CV.se.

4.3. Du kan återkalla denna nyttjanderätt genom att ta bort relevant information och/eller säga upp avtalet.

4.4. Du kan ändra information som du publicerar eller lagrar genom CV.se efter eget gottfinnande.

4.5. Om du skickar information till CV.se, till exempel feedback om ett fel eller ett förslag till förbättring, ger du den en obegränsad och evig rätt att använda denna information för CV.se. Detta gäller inte information som du uttryckligen markerar som konfidentiell.

4.6. CV.se tar inte hänsyn till privata uppgifter (t.ex. kommunikation mellan arbetssökande och arbetsgivare) som du lagrar och/eller distribuerar via CV.se, såvida detta inte är nödvändigt för en bra tjänst eller CV.se är skyldig att göra det i enlighet med en lagbestämmelse eller domstolsbeslut. I så fall kommer CV.se att göra allt för att begränsa sin kunskap om data så mycket som möjligt, i den mån detta ligger inom dess befogenhet.

4.7. Under din prenumerationsperiod har du rätt att använda CV.se och de dokument som skapats med hjälp av CV.se, till exempel ett CV eller personligt brev. Efter avslutad prenumeration har du inte längre rätt att använda ansökningsbokstäverna och/eller layouten för CV (erna) som genererats av dig. Dessa dokument får endast användas efter köpet av CV.se rättigheter som vilar på dessa dokument.

Artikel 5. Ersättning för CV.se

5.1. En avgift debiteras för att ladda ner det CV som du genererat.

5.2. En prenumeration krävs för den första användningen av CV.se. Prenumerationen kostar per månad. Denna avgift debiteras månadsvis efter 14 dagar i förväg.

5.3. De aktuella priserna för nedladdning av ditt CV och prenumerationskostnaderna kan konsulteras via CV.se webbplats.

Artikel 6. Rätt till upplösning

6.1. Eftersom CV: n levereras digitalt omedelbart, bortfaller den lagstadgade rätten till upplösning på din uttryckliga begäran efter att du har avstått från rätten till upplösning.

6.2. Du kan upplösa avtalet med avseende på prenumerationen inom 14 dagar efter det att detta avtal har ingåtts. Du får de betalningar du har gjort med avseende på prenumerationen utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter uppsägning. Om ingen kompensation debiteras för prenumerationen inom avköningsperioden får du ingen återbetalning vid uppsägning.

Artikel 7. Betalningsvillkor

7.1. Betalning sker via iDEAL, autogiro, kreditkort, PayPal eller enligt betalningsinstruktionerna på webbplatsen. Efter att betalningen har mottagits av CV.se aktiveras kontot.

7.2. Beloppet för prenumerationen kommer att samlas in varje månad från den betalningsmetod som används.

7.3. Vid försenad betalning skickar CV.se dig en betalningspåminnelse med en period på 14 dagar för att fortfarande göra betalningen. Om du inte uppfyller din betalningsskyldighet efter den här påminnelsen är du lagligt i standard utan att ett ytterligare meddelande om försummelse krävs. Från det ögonblicket har CV.se rätt att begränsa sina tjänster, till exempel genom att begränsa tillgången till CV.se.

7.4. Om CV.se inte kan ta ut det belopp som är skyldigt och/eller om du inte betalar i tid, är du skyldig att betala full ersättning för de utomrättliga kostnaderna utöver det belopp som är skyldigt och den ränta som uppkommer på detta.

Artikel 8. Varaktighet och uppsägning av prenumeration

8.1. Prenumerationen startar så snart ditt konto har skapats, som nämns i artikel 1 i dessa villkor.

8.2. Om du går in i prenumerationen som konsument kan du när som helst säga upp prenumerationen via ditt konto. För att förhindra förnyelse av prenumerationen måste avbokning i alla fall göras före dagen för den nya perioden.

8.3. Vid uppsägning av prenumerationen återbetalas inte det förbetalda beloppet i något fall till användaren.

Artikel 9. Ansvar

9.1. I den mån någon lagstadgad bestämmelse inte motsätter sig detta, gäller följande ansvarsbestämmelser för användning av CV.se.

9.2. Förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet är CV.se ansvar begränsat till det belopp du betalade för de tre månaderna före tidpunkten för den skadliga händelsen.

9.3. CV.se är uttryckligen inte ansvarig för indirekt skada, följdskada, förlorad vinst, förlorade jobb, förlorade besparingar och skador på grund av affärsavbrott.

9.4. Vid force majeure är CV.se aldrig skyldig att kompensera dig för den skada som har uppstått till följd av detta. Force majeure inkluderar misslyckanden eller fel på internet, telekommunikationsinfrastrukturen, strömavbrott, interna störningar, mobilisering, krig, transportstörningar, strejk, lockout, affärsstörningar, stagnation i utbudet, brand och översvämningar.

Artikel 10. Förändringar i priser och villkor

10.1. CV.se kan justera dessa villkor samt priser, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

10.2. CV.se meddelar ändringarna eller tilläggen minst trettio dagar innan de träder i kraft via CV.se webbplats så att du kan ta del av dem.

10.3. Om du inte vill acceptera en ändring eller ett tillägg kan du säga upp avtalet fram till ikraftträdandedatumet. Användning av CV.se efter ikraftträdandet anses vara acceptans för de ändrade eller kompletterade villkoren.

Artikel 11. Övriga bestämmelser

11.1. Nederländsk lag gäller för detta avtal.

11.2. I den mån inte tvingande lag föreskriver något annat kommer alla tvister som rör CV.se att överlämnas till den behöriga nederländska domstolen för det distrikt där CV.se är etablerad.

11.3. Om en bestämmelse i dessa användarvillkor kräver att ett meddelande måste göras "skriftligt", är det också tillfredsställt om meddelandet sker via e-post eller kommunikation via CV.se, förutsatt att det är tillräckligt fastställt att meddelandet faktiskt kommer från den påstådda avsändaren och att meddelandets integritet inte har äventyrats.

11.4. CV.se har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, liksom de personuppgifter som behandlas av det, till en tredje part som tar över CV.se eller den relevanta affärsverksamheten från det.